• tik tok

Vedran Alidžanović imenovan za glavnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva TK

Apr 18, 2024

Foto: Printscreen

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je imenovalo Vedrana Alidžanovića na mjesto glavnog tužitelja u Kantonalnom tužilaštvu TK.

Alidžanović dolazi na mjesto Tomislava Ljubića koji odlazi u penziju, a za tu funkciju su pretendirali i
 Mirzeta Begić, Dražen Milićević, Damir Čajić i Ćazim Serhatlić. Alidžanović je jednoglasno izabran za novog kantonalnog tužitelja, a čija biografija je veoma bogata.

Vedran Alidžanović rođen je 01.11.1983. godine u Tuzli. Osnovnu školu završio je 1998. godine u Tuzli, a gimnaziju „Meša Selimović“ takođe u Tuzli 2002. godine. Iste godine upisao je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, na kojem je diplomirao 2007. godine. Nakon diplomiranja, pripravnički staž odradio je u Advokatskoj kancelariji i tužilaštvu Tuzlanskog kantona, a pravosudni ispit položio je 2009. godine. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, 2010. godine imenovan je na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Gračanici, na kojoj poziciji je radio tri godine. U tom periodu je u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, završio trogodišnju početnu obuku za sudije i tužioce. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Vedran Alidžanović je 2013. godine imenovan na poziciju kantonalnog tužioca tuzlanskog kantona, na kojoj poziciji radi i danas na odjelu za borbu protiv organizovanog i privrednog kriminala i korupcije. Učestvovao je na većem broju savjetovanja iz krivično pravne oblasti u zemlji i inostranstvu. 2010. godine upisao je postdiplomski studij na Katedri krivičnog prava, Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na kojem fakultetu je dana 11.01.2016. godine odbranio magistarski rad na temu „Skraćeni krivični postupci“ i stekao zvanje magistra pravnih nauka. Tokom 2016. godine, objavio je dva rada i to „Načini otkrivanja i vođenja istrage kod krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije“ u časopisu Pravo i pravda u okviru XV. Savjetovanja iz krivično pravne oblasti u Neumu, na koju temu je održao i predavanje, kao i pregledni naučni rad u časopisu Zbornik pravnog fakulteta u Tuzli pod nazivom „Skraćeni krivični postupci u pravu Bosne i Hercegovine, Italije i Njemačke. Takođe, koautor je preglednog naučnog rada pod nazivom „Sporazum o priznanju krivice-procesni i praktični aspketi studija slučaja“ u časopisu „Kriminalističke teme“ fakulteta za kriminalistiku, kriminoligiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kao i koautor u izradi „Priručnika za tužioce za procesuiranje predmeta nasilja u porodici“ organizaciji Atlanske inicijative i DACAF-a. Angažovan je i kao stalni edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca u okviru programa početne obuke za sudije i tužioce. Također, posjeduje Certifikat za postupanje u predmetima u vezi sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, dok je završio obuku CELL Instituta u Pragu i obuku edukatora za „Online edukacije“ u organizaciji Vijeća Evrope. Za angažman u projektu ICITAP-a i OPDAT-a u obuci policijskih službenika u procesuiranju krivičnih dijela „Nasilja u porodici“ dobio zahvalnicu Američke ambasade u Sarajevu. Nakon uspješno završene obuke edukatora na engleskom jeziku, a koji se odnosio na vještine predavanja i postupanja sa elektronskim dokazima, dobio je certifikat „Specialised Judicial Training of Trainers on Training Skills“ Project of the European Union and the Council of Europe. Doktorant je Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje mu je odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, odobrena izrada doktorske disertacije na temu „Načelo oportuniteta kriivčnog gonjenja u zakonodavstvu i praksi u BiH”. Vedran Alidžanović je oženjen i otac jednog djeteta.

(Balans)