• tik tok

Kompleks Turalibegove džamije u Tuzli: Ogroman historijski značaj za grad i državu

Apr 23, 2024

Foto: Balans

Turalibegova (Poljska) džamija dio je bogatog vakufa Turali-bega i izvorno je bila sagrađena u drugoj polovini 16. stoljeća, a svoj izvorni izgled zadržala je do kraja 19. stoljeća. Savremeni projekat akademika Zlatka Ugljena (u koautorstvu s Ninom Ugljen Ademović i Husejnom Dropićem, 2006–2013) podrazumijevao je revitalizaciju objekta, baziranog na njegovoj izvornoj formi, kao dijela vakufske cjeline, i uvažavajući specifičnu prostornu lokaciju.

Turali-begova džamija u Tuzli pripada tipu jednoprostorne džamije sa prednjim mahfilom. Pokrivena je četvorovodnim krovom i ima kamenu munaru.

U džamiju se ulazi sa sjeverozapadne strane iz Turali-begove ulice. Portal džamije je prilagođen nivou unutrašnjeg molitvenog prostora.  On ima naglašen profilisani kameni okvir u kome se nalazi jedan dio izveden u opeci, tako da je teško reći kolika je bila visina izvornog portala. Ipak, gornji dio sa stepenastim završetkom sa stalaktitima može da se smatra autentičnim.

Poligonalna munara je “skraćena” za dio koji je u nasutom dijelu terena. Postament munare je desetostran sa djelimičnim zadiranjem u zid džamije. Preko skošenog poligonalnog dijela počinje tijelo munare četrnaestougaono završeno konzolom šerefe, bez dekorativne plastike, izvedenom u formi koncentričnih prstenova. Donji prsten je konveksnog, a gornji konkavnog presjeka. Ograda ima donji i gornji friz bez plastičnih površinskih dekoracija. Završni dio – kaca – munare je izveden lošijom tehnikom zidanja bez plastičnih ukrasa. Munara je izvedena od kamenih blokova – tesanika sa izbrušenim vidnim površinama od sedimentnog kamena pješčara sitnozrne strukture.

Harem Turali-begove (Poljske) džamije okružuje džamiju i prostire se između Turali-begove ulice i Klosterske ulice i slijepe ulice Prolaz, te objekta ekspres restorana. Harem je bio prostraniji sa velikim brojem mezara i odgovarajućih nišana. Danas je očuvan samo jedan stari mezar, sa nišanima bez natpisa, uz istočni ugao džamije. Neposredno pred ulazom u džamiju su locirana tri mezara iz novijeg vremena. Sav ostali  dio harema danas je parkovska površina sa asfaltnom stazom sa jugoistočne strane džamije.

Turbe za koje se ne zna kome pripada, te za koje predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Tuzla čak tvrde da u njemu niko nije ni sahranjen, nema nikakvih nišana, a locirano je u prostoru harema ispred ulaza u džamiju, uz Turali-begovu ulicu. Turbe je izgradila vjerovatno 1890. god. austrougarska uprava iz nepoznatih razloga. Način gradnje i obrada spoljnih i unutrašnjih fasada, te nivo poda, što je usklađeno sa niveletom Turali-begove ulice, jasno ukazuju na izgradnju čija vremenska distanca, ipak, daje određene spomeničke vrijednosti. Zidovi su izvedeni od kamena, spolja tesanicima, unutra sa malterisanjem i krečenjem, a tavanica je ravna i malterisana. Pokrivač su eternit-ploče na drvenoj konstrukciji. Ulazna vrata su metalna, prozori drveni sa metalnom rešetkom spolja. Spoljni gabarit objekta je  4,60/4,60 m, visina do strehe 4,10 m, unutrašnje mjere 3,46/3,46 m, zid debljine 1,15 m. U sklopu graditeljske cjeline turbe čini značajan elemenat kome treba posvetiti istu pažnju kao i džamiji, uz konstataciju da je turbe sačuvano u svom izvornom stanju.

(Balans/Baština.ba)