• tik tok

Kapela Gospe Lipničke: Nacionalni spomenik BiH iz 17. stoljeća

Mar 31, 2024

Foto: Baština.ba

Tokom 2018. godine Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Predstavljanja i afirmacije nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine sa područja Tuzlanskog kantona u elektronskim i drugim aktuelnim medijima“, kroz posebno pripremljeni stručne priloge (tekst i odabrane fotografije), prezentovao je 48 nacionalnih spomenika sa područja Tuzlanskog kantona, koja ujedno predstavljaju najvrijednija dobra našeg naslijeđa.

Prezentovanje pojedinih nacionalnih spomenika a u cilju nihovog afirmisanja u javnosti nastavljamo sljedećim prilogom:

Kapela Gospe Lipničke

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2017. godine, proglasila je „Graditeljsku cjelinu Kapele Gospe Lipničke u Srednjoj Lipnici, Grad Tuzla“, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Nacionalni spomenik se sastoji od kapele Gospe Lipničke sa pokretnim naslijeđem: slike Gospe Lipničke sa sv. Petrom i sv. Pavlom, slika Madone sa sv. Benediktom i sv. Agnezom i Sveta Trpeza, crkvenim zvonikom, prilaznim platoom sa amfiteatralnim sjedištima-klupama i stablima lipe.

Kapela Gospe Lipničke se nalazi u zaseoku Marići, u Srednjoj Lipnici, 13 km sjeverozapadno od Tuzle.

Kapela Gospe Lipničke postoji oko 250 godina. U periodu nakon “Bečkog rata“ (1683–1699), između Austrije i Osmanskog carstva, Lipnička kapela je skoro cijelo jedno stoljeće bila sjedište tuzlanske župe i u čitavom tom periodu Lipnička kapela djeluje kao duhovno i pastoralno središte čitavog tuzlanskog kraja. Tokom zadnja dva stoljeća, kapela u Lipnici je postala značajno molitveno i zavjetno-mariološko svetište tuzlanskog kraja i šire regije.

Video: Ivan Mandić

Kapela Gospe Lipničke datira sa kraja 17. stoljeća. Sagrađena je na tradicionalnom molitvištu i u tom periodu Lipnička kapela djeluje kao duhovno i pastoralno središte čitavog kraja. Nakon povratka župnika u Tuzlu, kapela u Lipnici sve više postaje molitveno i zavjetno-mariološko svetište.

Objekat kapele vanjskih gabaritnih mjera 6,13 x 7,83 m, ima podrumsku etažu ispod južne polovine objekta i prizemnu etažu. Pokriven je četverostrešnim krovištem. Zidovi prizemne etaže izvedeni od drvene bondučne konstrukcije sa ispunom od drvenog šepera malterisanog blatnim malterom sa završnom obradom od krečnog maltera. Krovna konstrukcija je drvena.

Na udaljenosti od oko 3,5 m sjeverno od kapele, na mjestu starog drvenog zvonika, izgrađen je novi zvonik od drvenih oblica.

Godine 2005. izvršena je temeljna obnova kapele, a više puta je sanirano obližnje klizište.

Najveća vrijednost ovog Nacionalnog spomenika je poznata slika Gospe Lipničke sa sv. Petrom i Pavlom, koja je rad domaćeg baroknog majstora, sa kraja 17. stoljeća, u tehnici ulje na platnu i dimenzija 93 x 84 cm.
„Čudotvorna“ slika Gospe je vrijedan folklorni artefakt ovog kraja, naročito u smislu običaja vezanih za Lipničku kapelu. Zbog njene vrijednosti, ova slika se uglavnom nalazi i čuva u Franjevačkom samostanu u Tuzli.

(Balans/Baština.ba)