• tik tok

Koliko ima zaposlenih, a koliko nezaposlenih u BiH?

Jun 14, 2022

Broj nezaposlenih osoba u BiH u prvom kvartalu godine se povećao za 2,2 %, podaci su Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.

Agencija je objavila  podatke dobijene putem Ankete o radnoj snazi koja je provedena od januara do  marta 2022. godine. Anketa je provedena na uzorku koji je u prvom kvartalu 2022. godine obuhvatio 10. 716 domaćinstava. Anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.

Kako su pojasnili iz Agencije, u prvom kvartalu godine, u Bosni i Hercegovini radnu snagu činilo je 1,388 miliona osoba od kojih je 1,157 miliona (83,3%) zaposlenih i 231 hiljada (16,7%) nezaposlenih osoba. U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba se smanjio za 1,9%, a broj nezaposlenih osoba se povećao za 2,2%.

O ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 837 hiljada (60,3%) su muškarci, a 551 hiljada (39,7%) su žene. Od ukupnog broja zaposlenih osoba 722 hiljade (62,4%) su muškarci, a 435 hiljada (37,6%) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 115 hiljada (49,7%) su muškarci, a 116 hiljada (50,3%) su žene. Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima 56,7%, zatim u industriji i građevinarstvu 36,2% i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 7,1%.

U posmatranom periodu, od ukupne radne snage 65,6% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 25,2% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 8,1% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,2% ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,1% osoba pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 6,2% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,4% ima 65 i više godina. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 62,7% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,7% starosnoj grupi od 50 do 64, 17,3% starosnoj grupi od 15 do 24 godine godine i 0,3% ima 65 i više godina.

U prvom kvartalu 2022. godine od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 57 hiljada ili 24,5% je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 41 hiljadu ili 17,9% osoba tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine. Broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio je 133 hiljade ili 57,6%.

Broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini, u prvom kvartalu 2022. godine iznosio je 1,499 miliona i nije se mijenjao u odnosu na prethodni kvartal. U prvom kvartalu 2022. godine, stopa aktivnosti je bila 48,1%, stopa zaposlenosti 40,1%, stopa nezaposlenosti 16,7% i stopa neaktivnosti 68,2%.

Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 38,3% osoba je u starosnoj grupi od 65 i više godina, zatim 25,5% osoba u starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 18,2% osoba u starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 18% osoba u starosnoj grupi od 25 do 49 godina.U ukupnom broju osoba izvan radne snage 572 hiljade (38,1%) su muškarci, a 927 hiljada (61,9%) su žene.

Anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini se provodi kontinuirano prema novoj, redizajniranoj metodologiji usklađenoj sa novom Regulativom Evropskog parlamenta i Vijeća, koja je stupila na snagu 1. januara 2021. godine. U cilju usklađivanja sa EU regulativama i zahtjevima Eurostata, od 2020. godine se provodi postupak kalibracije pondera prema procjenama stanovništva po petogodišnjim starosnim grupama i spolu.

( Izvor: Agencija za statistiku BiH)