• tik tok

Bolnica u Gračanici dobit će više od 5 miliona KM

Nov 29, 2022

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji i restruktuiranju Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 2022-2024, usvojila Program finansijske konsolidacije i  restrukturiranja te dala saglasnost za korištenje transakcijskog računa za provođenje postupka.

Naime, Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova za pomenutu bolnicu predviđena su namjenska finansijska sredstva u iznosu od 4 miliona KM.

Osim toga, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira ove godine izdvojiti više od 1, 3 miliona KM i to kroz Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine“.  

U Programu finansijske konsolidacije gračaničke bolnice se navodi da je utrošak namjenskih sredstava iz Budžeta Federacije BiH planiran za plaćanje dugovanja prema dobavljačima za isporučenu robu u iznosu od 205.863 KM, nabavku novog sanitetskog vozila sa opremom 145.000 KM, nabavku digitalnog monografskog sistema 352.708 KM, nabavku MRI uređaja 2,4 miliona KM, rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju dijela objekta bolnice 751.446 KM, nabavku i ugradnju lifta 83.000 KM i nabavku automatskog parnog sterilizatora 146.250 KM.

 Ukupan iznos planiranih nabavki je 4.1 milion KM od čega bi namjenska sredstva Vlade Federacije iznosila 4 miliona KM, a ostala sredstva 141.246  KM. Navedenim investicijama stvorit će se znatno bolji uslovi za pružanje zdravstvenih usluga u Općoj bolnici Gračanica, a čime će se direktno doprinijeti i konsolidaciji stanja u ovoj javnoj zdravstvenoj ustanovi, pojasnili su iz Vlade Tuzlanskog kantona.

Javnu zdravstvenu ustanovu Opću bolnicu “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica osnovalo je Općinsko vijeće Gračanica Odlukom o osnivanju zdravstvene ustanove Opća bolnica Gračanica 24.03.2000.godine, koja je ponijela ime poznatog Gračanlije prof. dr. Mustafe Beganovića. Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica pruža usluge specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite na sekundarnom nivou i to dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije, zdravstvene njege bolesnika, te osiguranje boravka i prehrane bolesnika. Bolnica pruža sekundarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Gračanice i gravitacionog područja, a odnosi se na općinu Doboj Istok i dijelove gradova Gradačac, Srebrenik i Lukavac.

(Balans)